Статут друштва

У складу са одредбама чл.78. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на  скупштини удружења одржаној дана 08.04.2011 у Београду, усвојен је нови 

СТАТУТ

Етнолошког и антрополошког друштва Србије

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење Етнолошко и антрополошког друштво Србије (у даљем тексту: Друштво) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области етнологије, културне и социјалне антропологије, етнографије и фолклора, заштите материјалног и нематеријалног културног наслеђа , и сродних дисциплина. 

Циљеви Друштва

Члан 2.

Циљеви Друштва су: истраживање, промоција и заштита материјалног и нематеријалног културног наслеђа; едукација у областима етнологије, културне и социјалне антропологије, етнографије и фолклора; издавање научних, стручних и научнопопуларних публикација из ових области и сродних академских и стручних делатности; пружање организационе подршке раду професионалних етнолога и антрополога на територији Републике Србије; заступање и заштита интереса професије; праћење, унапређење и помагање стручног и научноистраживачког рада у области етнологије и антропологије; координација посебних институција матичних за област етнологије и антропологије; организовање стручних и научних скупова, и промоција резултата истраживања у области етнологије и антропологије. 

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области  друштвено-хуманистичких наука;
2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области друштвено-хуманистичких наука;
3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на области којима се друштво бави, у складу са законом;
4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области друштвено-хуманистичких наука;
5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве областима од интереса за Друштво;

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Етнолошко и антрополошко друштво Србије.
Назив Удружења на енглеском језику је: Serbian Ethnological and Anthropological Society.
Скраћени назив је: ЕАДС.
У међународној комуникацији, Удружење користи енглески скраћени назив: SEAS.
Удружење има седиште у Београду.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Чланство у Друштву је добровољно. Члан друштва може бити: редовни, придружени и почасни.
Редовни члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења, уколико је носилац једног од следећих звања:
а) Диломирани етнолог
б) Дипломирани етнолог-антрополог
в) Мастер етнологије-антропологије
г) Магистар етнологије
д) Магистар етнологије-антропологије
ђ) Доктор етнологије
е) Доктор етнолошко-антрополошких наука
У статус придруженог члана Друштва може бити примљено лице које, уз одговарајуће звање, интердисциплинарно доприноси развоју етнологије и антропологије у Републици Србији. Придружени члан нема права да бира и буде биран у органе друштва.
Статус почасног члана може имати угледни научник, стручњак или јавни радник, као и друга лица која су допринела развоју етнологије и антропологије у републици Србији. Статус почасног члана стиче се доживотно, уз обавезу поштовања Статута Друштва, етичког кодекса Друштва и обичаја своје матичне професије. Почасни члан Друштва има право да бира, али не и да буде биран на одговорне функције у Друштву.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 
Члан својевољно иступа из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Друштву може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Друштва.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Друштву.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Друштва има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Друштва;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
3) бира и буде биран у органе Друштва;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Друштва.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Друштва;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Друштва;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Статутарни и етички комитет. Функцију застуника врши Председник Друштва, а у његовом одсуству заменик Председника Друштва. 

Члан 9.

Скупштину Друштва чине сви његови чланови.
Скупштина се састаје најмање једном у три године. Вaнредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Друштва;
4) бира и разрешава Председника и заменика Председника Друштва;
5) бира и разрешава чланове Управног одбора;
6) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
7) разматра и усваја финансијски план и извештај;
8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
9) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10

Председника Друштва бира Скупштина на период од три године, с тим што ову функцију не може да обавља дуже од два узастопна мандата.
Председник Друштва заступа и представља друштво.
Председник Друштва је обавезан да учествује у раду Управног одбора.
Председник Друштва је главни уредник публикација које издаје друштво, с тим што Управни одбор може да именује посебног уредника за тематске бројеве.

Члан 11

Заменика Председника Друштва бира Скупштина на период од три године, с тим што ову функцију не може да обавља дуже од два узастопна мандата.
Заменик Председника Друштва замењује Председника у случају његове спречености.
Заменик Председника Друштва је истовремено и председник Управног одбора.

 Члан 12.

Управни одбор је извршни орган Друштва, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има шест чланова, које бира и опозива Скупштина. По правилу, по два члана Управног одбора бирају се из редова: а) наставника, б) истраживача и в) музејских радника.
Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију у још једном мандату.
Управни одбор бира секретара Друштва.

Члан 13.

Председник Друштва и Председник Управног одбора заступају Удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца. 

Члан 14.

Управни одбор:
1) руководи радом Друштва између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Друштва;
2) организује редовно обављање делатности Друштва;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Друштва и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Друштва.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 15.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје три године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 16.

Статутарни и етички комитет бира Скупштина на период од три године.
Статутарни и етички комитет има председника и два члана, које Скупштина бира из реда својих чланова.
Статутарни и етички комитет решава етичке и професионалне спорове међу члановима Друштва.
Статутарни и етички комитет даје аутентично тумачење одредаба Статута, и има саветодавну улогу у случајевима када Управни и Надзорни одбор имају дилеме овим и сличним поводом.
Статутарни и етички комитет разматра предлоге чланова у року од 30 дана, и о свом суду доставља извештај Управном одбору.

Остваривање јавности рада

Члан 17.

Рад Друштва је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Друштва, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Друштва подносе се члановима на седници скупштине Друштва.

Члан 18.

Ради остварења својих циљева Друштво успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Друштво може приступити регионалним и међународним етнолошким, антрополошким и сродним научним, стручним и образовним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

 Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 19.

Друштво прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, котизација, на конкурсима владиних и невладиних институција, и на други законом дозвољен начин.

 Престанак рада Друштва

Члан 20.

Друштво престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Друштва, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

 Члан 21.

У случају престанка рада, имовина Друштва пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

 Изглед и садржина печата

Члан 22.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано, ћирилицом и латиницом:
Етнолошко-антрополошко друштво Србије
Etnološko-antropološko druptvo Srbije 

Члан 23.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 24.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања, а примењиваће се од дана овере од стране надлежног органа.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Етнолошког и антрополошког друштва Србије из 2000. године (пречишћен текст).

Члан 25.

Аутентично тумачење одредаба Статута даје Статутарни и етички комитет Друштва, по овлашћењу Скуптине.

 У Београду, 08. априла 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>