Слање радова. Упутства ауторима

Радови за Етнолошко-антрополошке свеске достављају се редакцији часописа електронском поштом на е-маил адресу: etnoloskesveske@gmail.com
Аутори уз приложени текст треба да доставе и следеће податке: име и презиме аутора, наслов рада, установу у којој тренутно раде или похађају постдипломске или докторске студије, и електронску адресу путем које ће Редакција комуницирати с њима. У случају да је рад резултат сарадње више аутора, претходни подаци се наводе за сваког аутора појединачно, уз напомену који се од аутора води као носећи, односно којим редоследом се аутори наводе изнад текста рада. Прочитајте даље…

Уз текстове се електронским путем предају и сви евентуални сликовни и други прилози из текста (фотографије, мапе, табеле и сл.) – у случају потребе за илустрованим прилозима, њихов списак са називима/насловима прилога треба дати и одвојено. Графички/сликовни прилози и фотографије треба да буду дигитални фајлови са резолуцијом од најмање 300 dpi. Препоручени формат сликовних фајлова је .jpg, а у обзир долазе и .tif, и .bmp.

Уз чланак и наслов, аутори треба да доставе и:
- Апстракт, дужине до 250 речи;
- Кључне речи.

Начин форматирања и обим рада

Формат рада је искључиво електронски, и то пагинирани Word file документ формата А4. Прилог треба да буде у нормал фонту типа Times New Roman, величине 12 pt, са проредом 1,5. Фусноте (нумеричке) у тексту треба да буду такође у фонту Times New Roman, величине 10 pt. Рад треба да има највише 30 000 карактера.

Начин обавезног и јединственог цитирања

Аутори су обавезни да приликом цитирања и навођења литературе користе искључиво формат Chicago Manuel of Style.

За детаљније обавештење на: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html

  • Цитирање је унутар текста. У тексту се у заграду ставља презиме аутора и година издања одговарајуће библиографске јединице без зареза између презимена аутора и године, а по потреби се наводи број странице одвојене зарезом, нпр:

(D’Andrade 1995)  ili (D’Andrade 1995, 37) ili (Strauss and Quinn 1997, 121-136) ili (Ковачевић и др. 2008, 25-9).

  • Списак литературе (референци) на крају рада по абецедном или азбучном реду презимена аутора. Уколико се наводи више библиографских јединица истог аутора, које имају исту годину издања, оне се додатно означавају малим почетним словима абецеде.
  • Фусноте (напомене) при дну стране треба да садрже мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима (попут научне грађе, wеб страница, приручника и сл.), али нису замена за цитирану литературу. Цитирање неког аутора у фусноти једнако је начину цитирања у тексту.

Начини цитирања у списку литературе:

Књиге (монографије):

Уколико постоји три или више аутора, пише се презиме првог аутора, а онда се додају имена и презимена преосталих аутора. У цитирању у тексту наводи се име само првог аутора и додаје се скраћеница и др., односно et al. Након назива књиге, прво се наводи место издања па издавач одвојен двотачком.Уколико има више издавача, они се одвајају цртицама. Уколико има више места издања, наводи се име само првог града.

D’Andrade, Roy. 1995. The Development of Cognitive Anthropology.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

Strauss, Claudia and Naomi Quinn. 1997. A Cognitive Theory of Cultural Meaning.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

Ковачевић, Иван, Бојан Жикић и Иван Ђорђевић. 2008. Страх и култура. Београд: Српски генеалошки центар – Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета.

Уредник монографије или зборника радова:

Bronner, Simon J. (ed.) 2005. Manly Traditions. The Folk Roots of American Masculinities. Bloomington:IndianaUniversity Press.

Ribić, Vladimir(ur.) 2007. Antropologija postsocijalizma. Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Поглавље у монографији или зборнику радова:

Fine, Gary Alan. 2005. „In the Company of Men: Female Accomodation and the Folk Culture of Male Groups“. In Manly Traditions. The Folk Roots of American Masculinities, ed. Simon J. Bronner, 61-76.Bloomington:IndianaUniversity Press.

Žikić, Bojan. 2007. „Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u Srbiji“. U Antropologija postsocijalizma,ur. Vladimir Ribić, 52-74.Beograd: Srpski genealoški centar – Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.

Чланак у штампаном часопису:

D’Andrade, Roy and Michael J. Egan. 1974. The Color of Emotion. American Ethnologist 1: 49-63.

Ковачевић, Иван. 2006. Транзициона легенда о добитницима. Етноантрополошки проблеми 1 (2): 11-25.

Теза или дисертација:

Denby, P. 1981. The Self  Di­sco­ve­red: The Car in Ame­ri­can Fol­klo­re and Li­te­ra­tu­re. PhD diss.IndianaUniversity.

Milenković, Miloš. 2006. Teorija etnografije u savremenoj antropologiji (1982-2002). Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet.

Web site:

Web site се наводи унутар текућег текста или у фусноти, и обично се изоставља из листе референци. Уколико аутор жели да web страницу стави у листу референци, то може учинити на следећи начин:

Howard, Clark. 2001. The True Story of Charyl Chessman. Dostupno na: ­­­­­­­­­­­www.crimelibrary.com/classics3/chessman/index.htm

Za­kon o na­ci­o­na­li­za­ci­ji na­jam­nih zgra­da i gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta“Slu­žbe­ni list FNRJ” br. 52/58. Dostupno na: www.in­for­ma­tor.co.yu/in­for­ma­tor/tek­sto­vi/pri­va­ti­za­ci­ja_102.htm – 23k