Биографије

Др Данијел Синани
Рођен 1973. године. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Запослен на Филозофском факултету, на Одељењу за етнологију и антропологију као редовни професор на предметима Народна религија Срба и Национална етнологија – религија (дипломске студије), Методологија етнологије и антропологије, Антропологија савремености, Урбане и родне студије (мастер студије) и Антропологија натприродног и нове религије (докторске студије).  Предаје и на Академији уметности, на Одељењу за етномузикологију у Новом Саду, као гостујући професор на предметима Етнологија 1 и 2.
Председник Етнолошког и антрополошког друштва Србије.
Члан Савета Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Оснивач и руководилац Центра за истраживање алтернативних религија.
Уредник часописа Етнолошко-антрополошке свеске, уредник часописа Антропологија.
Члан Националног комитета за нематеријалну културну баштину РС.
Руководилац пројекта Урбано културно наслеђе и религиозност у савременом контексту и окружењу, истраживач на пројекту Културни идентитети као нематеријална културна баштина које финансира Министарство културе РС,  истраживач на пројекту Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације који финансира Министарствo за образовање и науку РС.
Члан InASEA (International Association for Southeast European Anthropology), учествовао на више домаћих и међународних научних скупова.
Аутор четири научне монографске студије, уредник научних зборника и више научних радова и прилога из домена етнологије и антропологије религије, са посебним акцентом на истраживања нових и алтернативних религија и народне религије.

Мр Милош Матић
Рођен у Београду, 17. јуна 1970. године. Дипломирао 1998. године на Одељењу за Етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду. Године 2009. магистрирао је етнологију и антропологију на Филозофском факултету. Ради у Етнографском музеју у Београду.
Бави се културом становања, антрополошким проучавањем културе социјалних односа и темама из економске антропологије.
Добитник је Повеље „Боривоје Дробњаковић“, коју му је Етнографски музеј доделио 1999. године за најбољи дипломски рад.
Члан је International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), ICOM и Музејског друштва Србије.

Др Александра Павићевић
Рођена је у Београду 31. јула 1969. године. Дипломирала је 1995, магистрирала 1998, а докторирала 2005. године на Одељењу за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду.
Као стипендисткиња Завода за тржиште рада,  била је ангажована на пројектима Одељења за етнологију и антропологију Философског факултета у Београду, током 1996 и 1997. године. Стипендисткиња Министарства за науку и технологију Републике Србије постала је 1999. године, када је и ангажована на пројектима Етнографског института Српске академије наука и уметности. Од 2008-2010 председница Етнолошко-антрополошког друштва Србије, а од 2010. године председава и Научним већем Етнографског института САНУ.  Уредница је часописа Етнолошко-антрополошке свеске и чланица  редакције  издања Етнографског института САНУ.
Објавила је три ауторске монографије и већи број научних радова у домаћим и инстораним часописима и тематским зборницима. Учествовала је на већем броју научних конференција у земљи и у иностранству. Чланица је Међународне асоцијације за антропологију  југоистичне Европе (INASEA – International Association for Southeast European Anthropology), са седиштем у Грацу.
У новом циклусу пројеката 2011-2014, које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије руководи пројектом: „Стратегије идентитета: Савремена култура и религиозност“, чији је носилац Етнографски институт САНУ.
Сфере интересовања: религија, идентитет, етницитет, ритуални и свакодневни живoт, породица, брак, полни морал, право, политика.

Проф. др Милош Миленковић
Др Милош Миленковић, ванредни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, рођен је 1975. године у Београду. Основне студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду завршио је са просечном оценом 10 (десет). Добитник је награде: “Најбољи студент Филозофског факултета у генерацији 1997/8″. Исте године, у контексту кулминације кризе високог школства, етатизације наставног и научноистраживачког рада и гушења аутономије Универзитета, одбио је награду „Најбољи студент Универзитета у Београду“.
Др Миленковић је био стипендиста Министарства просвете Републике Србије, Фондације за развој научног и уметничког подмлатка Републике Србије и Министарства науке Републике Србије. Последипломске студије похађао је на Филозофском факултету Универзитета у Београду и на Алтернативној академској образовној мрежи у Београду, на којој је потом радио и као предавач. На Одељењу за етнологију и антропологију ради од 2000. године. Магистрирао је на Филозофском факултету у Београду 2002. и докторирао 2006. године. Аутор је пет научних монографија и низа чланака, поглавља и енциклопедијских одредница, у земљи и иностранству. У оквиру нових студијских програма предаје Методологију етнологије и антропологије, Националну етнологију/антропологију: Идентитет и сазнање, Антропологију науке и политике, Антропологију света, Теорије културе и Студије науке и технологије. Члан је редакција научних часописа Етноантрополошки проблеми, Африка и Етнолошко-антрополошке свеске, и уредник часописа Антропологија едиције Етноантрополошки проблеми – емонографије. Члан је и некадашњи Председник Извршног одбора Етнолошког и антрополошког друштва Србије. Члан је Међународне асоцијације за антропологију Југоисточне Европе. Истраживач је и руководилац на пројектима Министарства науке и Министарства културе и информисања РС. Министарство науке доделило му је 2010. године статус Истакнутог младог истраживача. У периоду од 2009 – 2012 био је продекан за наставу Филозофског факултета у Београду.
Основно поље активности проф. Миленковића је очување друштвено-хуманистичких наука на српском језику као културне баштине и основе за подизање квалитета живота грађана и цивилизацијског нивоа српског друштва.

Др Гордана Благојевић
Др Гордана Благојевић је рођена 1975. године у Београду. Дипломирала је (1999), магистрирала (2002) и докторирала (2007) на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Од 2000. године укључена је на пројекат Етнографског института САНУ у статусу истраживача-стипендисте Министарства за науку и технологију Републике Србије. Од 2003. године запослена је у Етнографском институту САНУ, од 2008. године у звању научни сарадник. Била је стипендиста фондације Александар С. Оназис за 2003/04. годину. Објавила је три ауторске монографије, као и већи број научних радова у домаћим и страним научним часописима и тематским зборницима. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству. Чланица је Међународног савета за плес при УНЕСКО (The International Dance Council – CID), Међународног савета за традиционалну музику (International Council for Traditional Music – ICTM), Музиколошког друштва Србије. Уредница је часописа Етнолошко-антрополошке свеске. Поље њених истраживачких интересовања обухвата мултикултуралност, етницитет, обредно-религијску праксу, културне контакте, народно стваралаштво, антропологију плеса, антропологију музике.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>