Архивирање и промоција података и рада из области културне баштине Србије

Имајући у виду да је уз помоћ Министарства културе у претходном пројектном периоду формирана основа и структура за архивирање и категоризацију података из области којом се Друштво бави, те њихову презентацију, програм предвиђа наставак рада и комплетирање електронске базе података везане за материјалну и нематеријалну културну баштину Србије и резултате рада наука о култури на овом пољу, као и промоцију и презентацију резултата пројекта у електронском и штампаном облику кроз публикације ЕАДС.

Пројекат се спроводи у фазама, од којих је прва завршена у децембру 2010. године а друга у децембру 2011. године, које су резултирале постављањем интернет презентације Друштва, као и промоцијом резултата истраживања наука о култури путем дигитализације публикација и архивске грађе из разматране тематске области.

Као крајњи корисници програма препознате су, и до сада већ и проверене и потврђене, институције културе, образовне институције, научно-истраживачке институције, студенти наука о култури, менаџери и радници у култури, медији и заинтересована јавност.

Проширивањем базе података, даљом дигитализацијом и архивирањем додатног материјала и резултата рада ЕАДС, као и осталим публикацијама Друштва, постићи ће се ефикасна размена информација и искустава у раду са нематеријалном културном баштином од стране релевантних институција у интерактивном медију, што представља и један од примарних циљева програма.

У завршној фази рада планирано је да посебна пажња буде посвећена промоцији резултата рада, дискусији, повезивању заинтересованих аутора из научне области, затим,  даљем развоју претраживача за електронски похрањене садржаје, који ће бити доступни кроз више релевантних категорија и што ширем кругу корисника.

Паралелно са програмом рада на електронској презентацији и  бази података, пројекат подразумева и ангажовање на продукцији, припреми, систематизацији, интерпретацији и презентацији садржаја везаних за  релевантну проблематику.

У оквиру програма ангажовани су стручњаци из установа које се баве културном баштином и традицијом – Етнолошке секције Музејског друштва Србије, Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду и Етнографског института САНУ.

Саме институције из којих потичу учесници на пројекту, Етнографски музеј у Београду, Филозофски факултет у Београду и Етнографски институт САНУ представљају уједно и партнере на пројекту, имајући у виду да пружају подршку у административним пословима, уступају простор и неопходне ресурсе за обављање планираних активности.

Већ видљиви исходи пројекта јесу публикације удружења везане за проблематику и рад на културном наслеђу и нематеријалној култури Србије, као и интернет страница са базом података везаном за релевантне области научне и културне делатности. Резултати пројекта ће бити доступни и промовисани међу делатницима у култури и науци и њихова улога ће бити првенствено дидактичке природе. С друге стране, архивирани у савременом медију, резултати истраживања бројних аспеката културне баштине постаће доступни и подложни даљим интерпретацијама и тумачењима, анализима и употребама од стране културних делатника и институција, научних радника и заинтересоване јавности. 

На овај начин, путем презентације и омогућавања доступности података и информација, комуникација и сарадња посленика наука о култури и културних радника се подиже на одговарајући ниво и, као можда најзначајнији резултат пројекта, едукују се постојећи и, млади, будући кадрови који ће бити у могућности да одговоре на сложене проблеме рада са националном културном баштином.